Aviso legal

1. Datos identificativos

Este sitio web https://paulaparratraduccion.com ten como titular a Paula Parra Cotelo con NIF 49205206H, domicilio en Vigo e email paula@paulaparratraduccion.com.

 
2. Obxecto

A través do sitio web, ofréceselle aos usuarios a posibilidade de acceder á información dos servizos do titular.

 
3. Propiedade industrial e intelectual

O contido, deseño, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio web, así como o propio sitio web no seu conxunto, pertencen a Paula Parra Cotelo e á páxina de WordPress e están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual.

 
4. Responsabilidades

Non se garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade  dos elementos e informacións contidas na web que poidan verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control.

Paula Parra Cotelo non se fai responsable da legalidade doutros sitios web de terceiros desde os que poida accederse ao portal, nin responde á legalidade doutros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados desde este sitio web.

Paula Parra Cotelo exclúe calquera responsabilidade polos danos e perdas de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos usuarios deste sitio web. Así mesmo queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos de consultas e dúbidas. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser o usuario reclamado polos danos ou perdas causados.

 
5. Hipervínculos

O usuario obrígase a non reproducir de ningún modo, nin sequera mediante unha ligazón ou hipervínculo, o sitio web, así como ningún dos seus contidos, salvo autorización expresa e por escrito do titular.

No caso de que no presente sitio web incluísense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios web, o titular non exercerá control sobre o contido publicado nestes nin asumirá responsabilidade algunha por eles ao pertencer a sitios web alleos. 

 
6. Lei aplicable

A lei aplicable en caso de controversias ou posibles disputas relacionadas co presente sitio web, así como calquera cuestión relacionada cos servizos que se ofertan en leste, será a lei española.

Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes