Política de privacidade

Paula Parra Cotelo, titular de https://paulaparratraduccion.com, adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.

 
Responsable do tratamento dos seus datos persoais

Paula Parra Cotelo, con NIF 49205206H, domicilio en Vigo e correo electrónico paula@paulaparratraduccion.com, é a responsable do tratamento dos seus datos de carácter persoal. Por tanto, garántolle a súa seguridade e tratamento confidencial, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679, así como calquera outra normativa que resulte de aplicación.

 
Finalidade do tratamento de datos personais
    • Atender e xestionar as súas consultas, peticións, orzamentos ou calquera información requirida polo interesado a través do formulario de contacto.
    • Xestionar a relación comercial co cliente.
    • Realizar todos aqueles trámites administrativos, fiscais e contables necesarios para cumprir cos nosos compromisos contractuais e obrigacións fiscais e contables.
    • Cumprimento das obrigacións legais do titular deste sitio web.
    • Recollida e tratamento automatizado dos datos persoais, como consecuencia da navegación polas páxinas do sitio web (ver a política de cookies).
 
Por canto tempo consérvanse os datos persoais solicitados?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puidesen derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.

 
Consentimento

Mediante a aceptación no formulario do presente sitio web, vostede autoriza ao tratamento dos seus datos para os fins descritos na apartado «Finalidade do tratamento de datos persoais», excepto os que requiren consentimento expreso.

 

Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes